Appin

Public Art

What

Where

ANZAC War Memorial

Appin, NSW